පාසල් කාලය තුළ පෞද්ගලික පන්ති තහනම් කෙරෙන කැබිනට් පත්‍රිකාවක්

පාසල් කාලය තුළ පෞද්ගලික පන්ති තහනම් කෙරෙන කැබිනට් පත්‍රිකාවක්

SHARE
පාසල් කාලය තුළ උදේ 7.30 සහ 1.30 අතර පෞද්ගලික පන්ති පැවැත්වීම තහනම් කිරීම සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ගෙන එන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසීය.
මේ තත්ත්වය විලාසිතාවක් බවට පත් වී ඇති බවත් ඉදිරියේ දී පාසල් කාලය තුළ පෞද්ගලික පන්ති පැවැත්වීම තහනම් කෙරෙන මෙම කැබිනට් පත්‍රය ගෙන එන බව අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ, පාර්ලිමේන්තුවේ දී වාචික ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු ලබාදෙන අවස්ථාවේ දී ය.